Parafialny Oddział Caritas

Parafialny Oddział Caritas

caritas 002 Odział Caritas w naszej parafii został formalnie powołany 31 marca 2016 r., choć wcześniej również prowadzona była, stosownie do potrzeb, działalność chrytatywna. Oddziały Caritas istnieją w większości parafii diecezji tarnowskiej. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.

Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący - ks. Marcin Płaneta, zastępca - P. Wacław Wajda, sekretarz - P. Teresa Kosyczarz, skarbnik - P. Barbara Gumułka, członkowie zwyczajni - P. Genowefa Golonka, P. Bogdan Tyrka.

Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach.

Osoby z terenu naszej parafii, znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące wsparcia, mogą zgłaszać się w tej sprawie do wymienionych wyżej członków zespołu Caritas.

   Zadaniem Parafialnego Oddziału Caritas jest:

- mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:

   a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia

   b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.

   c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.

- stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;

- przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;

- organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;

- prowadzenie stałej formacji swoich członków;

- współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;

- współpraca z Zarządem Caritas Diecezji Tarnowskiej.

 

Źródło: http://caritas.diecezja.tarnow.pl/