Szafarze Komunii Św.

20190921 183248"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem".   (J 6, 54-55)  

Opiekun: Ks. Marcin Płaneta

 

Aby wiernym uczestniczącym we Mszy św. i chorym ułatwić przyjmowanie Komunii św., papież Paweł VI, na mocy Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego Immensae caritatis z 29. 01. 1973 r., przywrócił posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., która istniała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Biskupi Polscy zebrani na 240 Konferencji Plenarnej 2 maja 1990 roku określili warunki – zgodnie z kan. 910 §2 i kan. 230 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego – powoływania wiernego świeckiego jako nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Konferencja Episkopatu Polski postanowiła w tej sprawie co następuje:

 

1. Biskupi diecezjalni mogą powoływać do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat.

2. Kandydaci powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

3. Kandydat, poza wykształceniem przynajmniej średnim, winien znać prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii.

4. Przed powołaniem, jak również przed każdym przedłużeniem powołania kandydaci winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

5. Posługa szafarza jest bezinteresowna. Wynagrodzenie może dotyczyć jedynie zwrotu kosztów przejazdu lub rekompensaty w przypadku, gdy na skutek wykonywania posługi uszczupliły się dochody z pracy zawodowej szafarza nadzwyczajnego.

6. Szafarz nadzwyczajny podczas posługi winien być ubrany w albę i przepasany cingulum.

7. Szafarz nadzwyczajny wykonuje posługę wtedy, gdy ilość kapłanów wobec komunikujących jest za mała. Może on – w ramach ważności powołania – świadczyć pomoc na terenie całej diecezji, a poza diecezją tylko za zgodą biskupa danej diecezji

8. Szafarz nadzwyczajny może, za zgodą księdza proboszcza, zanieść Komunię świętą do domów tylko tym osobom, których stan duchowy jest znany, oraz przy zachowaniu przepisów liturgicznych.

 

Następnie 248 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, obradująca w Łodzi 21-22 czerwca 1991 r., zatwierdziła i wydała instrukcję w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. W diecezji tarnowskiej, ówczesny jej ordynariusz - ks. Bp Wiktor Skworc wydał w 2004 roku dekret zobowiązujący do ustanowienia w każdej parafii diecezji nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu. Dzięki jego zaangażowaniu diecezja nasza może dziś poszczycić się największą ilością szafarzy w Polsce.W naszej parafii posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej pełnią panowie: P. Tadeusz Kantor, P. Leszek Kara.